Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 19 maart 2023

Definities:

Stikwerk: Stikwerk, gevestigd te Harderwijk onder KvK nr. 87333910 .
Klant: degene met wie Stikwerk een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Stikwerk en klant samen.
Cursus: een workshop, les of cursus
Website: De website van Stikwerk, te vinden op: www.stikwerk.com

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stikwerk.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Bij de verhuur van een product gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden en de betalingsplicht die daaruit vloeit.
 5. Na inschrijving voor een cursus, telefonisch of online, verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht die daarbij hoort. De inschrijving is persoonsgebonden.
 6. Wanneer de klant minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

Prijzen:

 1. De prijzen staan vermeld op de website.
 2. Alle prijzen die Stikwerk hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen die Stikwerk hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stikwerk te allen tijde wijzigen.

Cursus:

 1. Het lesgeld dient direct na aanmelding voor een cursus te worden overgemaakt of contant betaald.
 2. De inschrijving bij een cursus is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag voor de cursus.
 3. De  kosten voor de verhuur van een product dient direct na reservering van het product te worden overgemaakt of contant betaald. Pas na betaling van de verschuldigde bedrag voor de verhuur is de reservering definitief.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stikwerk de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Wanneer de klant in gebreke is, dan komt de reservering voor deelname aan de cursus te vervallen.
 6. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen voor een cursus zijn, zal deze geannuleerd worden. Ook bij ziekte of andere onverwachte afwezigheid van de docent kan dit plaatsvinden.

Huur:

 1. (Het restant van) De huurkosten dienen op het moment van het ophalen van de gehuurde naaimachine betaald te worden. Indien de Klant de huurperiode wenst te verlengen zal de Klant dit (schriftelijk) aangeven. De huurkosten voor de verlenging van de huur worden op eerste verzoek van Stikwerk voldaan.
 2. De reservering van een naaimachine (en bijbehorende spullen) is pas definitief na betaling van een aanbetaling. De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald door Stikwerk.
 3. Bij de annulering van een definitieve reservering is Stikwerk gerechtigd om (een deel van) de aanbetaling in rekening te brengen.
 4. Bij de huur van een naaimachine is de Klant verplicht om een waarborgsom te betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt bepaald door Stikwerk. Deze waarborgsom wordt uiterlijk binnen twee dagen na het terugontvangen van de naaimachine terugbetaald door Stikwerk. Stikwerk heeft het recht om eventuele kosten voor herstel of vervanging van een gehuurde naaimachine met de waarborgsom te verrekenen.

Teruggave verhuurde producten:

 1. Indien Stikwerk bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Klant gehouden het aldus geleverde direct na de afgesproken huurtermijn in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de klant deze
  verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Stikwerk het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Klant te verhalen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stikwerk is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Copyright © 2023 Stikwerk | Disclaimer | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden